gallery/untitled-1
gallery/z3134759452118_fb29416eeb68c67ff73c34987292b319

Chèn nội dung ở đây

gallery/38911491logo công đoàn mới

Nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2022. Vừa qua BCH Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Đại Hoa đã tổ chức giải bóng đá nam tranh cúp Đại Hoa năm 2022 

gallery/2

Nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2022. Vừa qua BCH Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Đại Hoa đã tổ chức giải bóng đá nam tranh cúp Đại Hoa năm 2022 

gallery/z3464351829710_c1ceb98afbf77e8c585108424d07b9ca

Nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2022. Vừa qua BCH Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Đại Hoa đã tổ chức giải bóng đá nam tranh cúp Đại Hoa năm 2022 

Nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2022. Vừa qua BCH Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Đại Hoa đã tổ chức giải bóng đá nam tranh cúp Đại Hoa năm 2022 

gallery/z3400053324705_56a74e7c0316a1802ea98abe2b1f1f08

Nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2022. Vừa qua BCH Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Đại Hoa đã tổ chức giải bóng đá nam tranh cúp Đại Hoa năm 2022 

gallery/z3688441324854_dfe3444d51b2596e2984619f0caa9058
gallery/z3747781227286_2920a8f64ca1d440551490f8b9c5148e

Nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2022. Vừa qua BCH Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Đại Hoa đã tổ chức giải bóng đá nam tranh cúp Đại Hoa năm 2022