KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Kết quả quan trắc môi trường công ty Đại Hoa quý II năm 2022

Kết quả quan trắc môi trường công ty Đại Hoa quý III năm 2022

Kết quả quan trắc môi trường công ty Đại Hoa quý IV năm 2022

Kết quả quan trắc môi trường công ty Đại Hoa quý I năm 2023

Kết quả quan trắc môi trường công ty Đại Hoa quý IV năm 2023

Kết quả quan trắc môi trường công ty Đại Hoa quý I năm 2024